Studio kosmetyczne Vanillia
 
  Start
  Pielęgnacja twarzy
  Pielęgnacja
  Masaże
  Klub Vanillii
  => REGULAMIN KLUBU VANILLII
  => REGULAMIN PROMOCJI KLUB VANILLII
  Cennik
  Kursy
  Galeria
  Napisz do nas
  Kontakt
  Przyjazne strony
  Polecamy
REGULAMIN PROMOCJI KLUB VANILLII

REGULAMIN PROMOCJI KLUB VANILLII

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Organizatorem Promocji „Klub Vanillii” zwanej dalej Promocją jest  Studio kosmetyczne Vanillia z  siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. P. Skargi 13, NIP: 498-017-51-81, zwana dalej Organizatorem.

2.  Promocja będzie prowadzona pod nazwą "Klub Vanillii " i ma charakter lokalny.

3.  Czas trwania promocji - od 01 września 2009 r. do odwołania.

4.  Czas trwania promocji obejmuje: czas wypełnienia Karty Klienta, tj. zawarcia członkostwa oraz wykonanie zabiegów świadczonych przez Organizatora.

5.  Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§2

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 

1.  Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie Karty Klienta dostępnej w siedzibie Organizatora oraz poddanie się zabiegowi kosmetycznemu według wyboru uczestnika promocji z listy zabiegów promowanych.

2.  Promocją objęte są wybrane usługi świadczone w Studiu Kosmetycznym.   

3.  Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w niniejszym Regulaminie w par.4.

4.  Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji za zgodą swojego prawnego opiekuna.     

5.  W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.


§3

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1.  Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania promocji.

2.  Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje

zgłoszone w formie pisemnej.

3.  Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, podpis Uczestnika, oraz dokładny opis i powód reklamacji.  

4.  Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: Studio kosmetyczne Vanillia, Piekary Śl. 41-940, ul. P. Skargi 13, z dopiskiem na kopercie: „Klub Vanillii”.

5.  Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w dzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora promocji.

6.  W przedmiocie reklamacji ostateczna jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1.  Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika  jest ograniczona do wysokości wartości zabiegu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania zabiegu  przez Uczestnika  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

          

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2.  Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora promocji ,na stronie www.studio-vanillia.pl.tl.  Na żądanie Uczestnika Promocji Regulamin niniejszej Promocji będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres:  Studio kosmetyczne Vanillia, Piekary Śl. 41-940, ul. P. Skargi 13, zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem.

3.  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  Administratorem danych jest Studio kosmetyczne Vanillia z siedzibą w Piekarach Śl.,przy ul. P. Skargi 13. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie promocji pod nazwą "Klub Vanillii". Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 
NOWOŚCI!  
  SPECJALNIE DLA WAS TWORZYMY KLUB VANILLII!
WEJDŹ W ODPOWIEDNIĄ ZAKŁADKĘ I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ!
 
Reklama  
   
KURSY!  
  Kursy Stylizacji Paznokci!

W ciągu dwóch tygodni nauczymy cię prawidłowego wykonywania różnych manicure, nakładania żelu na naturalna płytkę oraz zakładania i żelowania tipsów.
Do twojej dyspozycji materiały najwyższej jakości, różnorodne ozdoby, pomoc dydaktyczna na miejscu.

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=