Studio kosmetyczne Vanillia
 
  Start
  Pielęgnacja twarzy
  Pielęgnacja
  Masaże
  Klub Vanillii
  => REGULAMIN KLUBU VANILLII
  => REGULAMIN PROMOCJI KLUB VANILLII
  Cennik
  Kursy
  Galeria
  Napisz do nas
  Kontakt
  Przyjazne strony
  Polecamy
REGULAMIN KLUBU VANILLII

REGULAMIN KLUBU VANILLII

I.                 Postanowienia Wstępne:

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków i organizatorów Klubu.

II.             Członkostwo

2. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

3. Podstawą członkostwa w klubie jest wypisana Karta Klienta.

4. Karta Klienta zawiera dane osobowe członka i nie może być udostępniana osobom trzecim. 4. Członek ma prawo wglądu oraz zmiany danych zawartych w Karcie.

5. Karta Klienta uprawnia do korzystania z wszystkich usług wyniających z treści Regulaminu Promocji Zwanej Klubem Vanillii.

III.         Ceny usług

6. Cennik usług świadczonych w Klubie Vanillii jest ustalany przez kierownictwo i podawany do publicznej wiadomości.

7. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie.

IV.           Prawa i obowiązki Członka klubu:

8. Z usług klubu, Członek klubu może korzystać w zakresie określonym prze kierwonictwo, tj. według ustaleń Regulaminu Promocji Zwanej Klubem Vanillii.

9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania bez podania przyczyny.

10. Klub jest otwarty tak jak i Studio Kosmetyczne Vanillia, w którym się znajduje, tj. we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach: poniedziałek – piątek od 9.30 do 18.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

11. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. 5. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.

12. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

13.Członkowie klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.

14. Osoby naruszające zasady porządku w klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. 

15. Rzeczy wartościowe Członek klubu winien złożyć w Recepcji klubu w depozyt.

16. Członek klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu, chyba że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony.

V.               Postanowienia Końcowe:

17.  Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji klubu.

18. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
NOWOŚCI!  
  SPECJALNIE DLA WAS TWORZYMY KLUB VANILLII!
WEJDŹ W ODPOWIEDNIĄ ZAKŁADKĘ I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZYSKAĆ!
 
Reklama  
   
KURSY!  
  Kursy Stylizacji Paznokci!

W ciągu dwóch tygodni nauczymy cię prawidłowego wykonywania różnych manicure, nakładania żelu na naturalna płytkę oraz zakładania i żelowania tipsów.
Do twojej dyspozycji materiały najwyższej jakości, różnorodne ozdoby, pomoc dydaktyczna na miejscu.

Zadzwoń i zapytaj o cenę!
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=